Peristaltisk pump Standard

Peristaltisk pump Standard

Peristaltisk Pump
Peristaltisk pump- består av en pumpenhet som kan drivas elektriskt eller handhas med en vev. En kortare mjuk flexibel slang träs runt vevhuset och till denna fäst en styv slang som förs ned i röret. Det roterande hjulet som finns i vevhuset pressar ihop slangen medan det roterar, så att ett vakuum/undertryck uppstår i slangen. Vattnet sugs då upp till ytan och kan tas omhand i ett provtagningskärl samt pumpas genom en flödescell med tillhörande multiinstrument. Provet kommer enbart i kontakt med slangen och flödeshastigheten kan varieras genom att reglera hastigheten på hjulet.

Peristaltisk pump Standard – 12.12.25.00

Denna peristaltiska pump är speciellt konstruerade för användning i fält. Pumpen är batteridriven och mikroprocessorstyrd vilket möjliggör en justerbar konstant varvtal (som kan lagras i minnet), skydd mot överbelastning samt olika former av extern kontroll. Den peristaltiska pumpen styrs via knappsatsen på frontpanelen. Det inbyggda underhållsfria 12 volts batteriet gör att du beroende på belastning kan använda pumpen under 2 till 5 timmar kontinuerlig drift. Pumpen, med CE-certifiering, är stänk (IP 64) säkrad och kan användas på fältet utan problem. Anordningen kan användas i alla positioner. Pumpen är konstruerad för långsiktig professionell användning under ogynnsamma omständigheter.

Fördelar Peristaltisk pump Standard

• Integrerat 4,5 timmars batteri, inga exkterna kablar
• Elektroniska säkringar, fullt skyddad batteri/pump
• Provtagning i brunnar med lyfthöjd <9m
• Grundläggande verktyg för grundvattenforskning
• Perfekt för att rena och provta lågvolymbrunnar
• Pumpar 100-2300 ml/min
• Perfekt för mikrospolning och lågflödesprovtagning
• Låg förlust av flyktiga ämnen om den används med 6×8 PE-slang och sug <6 meter vatten
• Ingen korskontaminering: Utbytbara billiga och smutsfria slangar. Inga kopplingar behövs.
• Förnybar slang bidrar till högsta reproducerbarhet av provtagningsresultat på flyktiga ämnen jämfört med andra pumpar
• Officiellt tillåtet för provtagning av flyktiga ämnen om sugning <6 m  enligt Nederländs standard (NEN5744)
• Trycket ger perfekt 0,45 mikron in-line filtrering dirket ute i fält.
• Pumpar gas såväl som vatten
• Börja varje provtagning med en “ny” pump!

Tillämpningar

• Lämplig för rengöring av övervakningsbrunnar med flera timmar kontinuerligt drift (med mer än en peristaltisk pumptid kan sparas).
• In-line filtrering för provtagning av grundvatten med 0,45 mikron engångsfilter för avlägsnande av jordpartiklar från vattenprover.
• Dränkbara pumpar kan anslutas till den peristaltiska pumpen för att kunna pumpa stora mängder vatten ur övervakningsbrunnar, till exempel efter installation av grundvattenröret för ex. renspumpning.
• Användas vid porgasprovtagning.
• Precisionen och processen för in-line mätning kan förbättras genom att ansluta en flödescell, i vilken exempelvis pH, ledningsförmåga, O2 eller Redox-elektroder kan placeras.

Engångsfilter 0,45 µm

Nollställ