Utbildning

Unoson anordnar ett antal olika kurser i syfte att höja kompetensnivån på den svenska marknaden samt förmedla praktiskt tillämpbar kunskap och teorier inom aktuellt område. Kurserna anordnas med internationellt erkända utbildare och föreläsare.

Introduktionskurs Yt- och grundvatten
I samband med att Grundvattendagarna i år hålls i Göteborg (18-19:e oktober) tänkte vi uppmärksamma det med en komprimerad endagarskurs med fokus på just Vatten. Fokus ligger på hands-on och att öka kunskapen och förståelsen för olika provtagningsmetoder i grundvatten och ytvatten, vattenkvalitétsmätning samt nivåmätning för utvärdering och övervakning. Syftet med kursen är att förmedla kunskap om praktiskt fältarbete och orsaken till en viss provtagningsmetod. Efter en kortare teoretisk genomgång ägnas resterande delen av dagen åt demonstration och genomgång uppdelat på stationer.

PDF-loggaInbjudan till fältkurs yt- och grundvatten 17:e oktober 2022

Miljöundersökningar i Mark och Vatten
Vänder sig personer som utför fältarbete eller kontakt med de undersökningar och provtagningar som sker inom miljösektorn. En avancerad baskurs som täcker in de flesta områden såsom jord- och sediment- och grundvattenprovtagning, provtagning av flyktiga ämnen och gasprovtagning. Fokuseringen är på provtagningsmetoder i svenska förhållanden. Kursdeltagarna, som ofta har vitt skilda bakgrunder, ges en bra möjlighet till kontaktskapande där beställare, utfärdare och övervakare har en gemensam träffpunkt.

Mjukvarukurser, grund/ytvatten
I samarbete med Waterloo Hydrogeologic anordnas mjukvarukurser med olika inriktningar beroende på vilka program som används under själva kurstillfället. Visual Modflow är ofta den centrala mjukvaran som används för modellering av grundvattenrörelse och föroreningsspridning. Till det kan mjukvaror såsom, Aquifer Test Pro (utvärderingsverktyg inför modellering) och Hydro Geo Analyst (databas för grundvatten- och borrhålsdata) kopplas.

Instruktören är någon person från Waterloos träningsavdelning och har många års erfarenhet av utlärning såväl som användning av mjukvarorna. En uppskattad kurs för såväl nybörjare som mer erfarna användare.

PDF-loggaInbjudan från senaste mjukvarukursen i Visual MODFLOW Flex 19-21 september 2018